1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Våra tjänster
 4. Hållbara marinor och småbåtshamnar
Wooden planks in blue and red which are heavily weathered. The colour peels off strongly. The wood can be seen under the paint.

Hållbara marinor och småbåtshamnar

Olika typer av föroreningar förkommer i jord och sediment vid marinor, småbåtshamnar och båtuppställningsplatser. Det rör sig ofta om rester av båtbottenfärg (TBT, tennorganiska föreningar), metaller och oljeföroreningar, allt i koncentrationer som kan vara farliga för både människor och miljö.

För att få en uppfattning om vad marken är förorenad med och i vilka koncentrationer behöver en miljöteknisk markundersökning göras. Det kan vara nödvändigt inför en exploatering, när marken ska få en ny användning som exempelvis när fastigheter ska överlåtas eller när ansvarsfrågan behöver utredas.

Nyhet - analyspaket för båtbottenfärg 

IVL Svenska Miljöinstitutet har genom sitt eget laboratorium tagit fram ett analyspaket för båtbottenfärg som är riktat mot marinor, båtklubbar och fritidsbåtshamnar. Provet ger svar på om båtbotten är målad med en färg som innehåller biocider och eventuellt behöver saneras.

Beställ antalet skrapprov som behövs för er båtklubb. I beställningen ingår provpåsar, orderblankett där prov och båtar kopplas ihop samt handledning för provtagning. Analyspaketet omfattar ämnena koppar, zink, tenn, bly, barium, nickel. Kontakta oss för prisuppgift. 15 dagars analystid.

IVL erbjuder både enskilda undersökningar och paketlösningar för hela processen, från inventering till kostnadseffektiva och hållbara åtgärder.

Vi hjälper dig med:

 • Inventering och riskklassning av förorenings- och utsläppsrisker vid hamnar, marinor och varv (MIFO fas 1).
 • Miljöteknisk undersökning med provtagning av jord, vatten och sediment (MIFO fas 2).
 • Riskbedömning av påverkan på människors hälsa och miljö.
 • Åtgärdsutredning och handlingsplan med kostnad/nytto-analys
 • Ansvarsutredning.
 • Miljö- och utsläppskontroll; spolvatten, dagvatten och spill från verksamhet
 • Egenkontrollplan.
 • EDD, Environmental Due Diligence – bedömning av föroreningsbelastning och åtgärdskostnader inför en uppstart, överlåtelse eller avslut.
 • Miljötillstånd vid start eller förändring av hamnen: Utredningar för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tekniskt utförande.
 • Projekt- och upphandlingsstöd.
 • Rådgivning och stöd i kontakter med tillsynsmyndighet.
 • Analyser och mätningar av farliga ämnen som är skräddarsydda för marinor och småbåtshamnar.
 • Föreläsningar och anpassade kurser efter era specifika behov. Det kan handla om hur marina verksamheter och båtklubbar kan ställa krav på sina medlemmar, hur regional eller lokal tillsyn kan komma igång och få stöd med effektiv tillsyn av marina verksamheter i syfte att åstadkomma riskreducerande åtgärder.